Внимание
испитаникот не ги
исполнува
квалификационите
критериуми!

Не ги исполнувате квалификационите критериуми за ова истражување.

Ви Благодариме на вашата согласност и одвоеното време да учествувате во нашето истражување.

Со почит,
Истражувачкиот тим на СОДА

Contact us

Contact information

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 428 34 51

e-mail: info@soda-imr.com