Внимание
испитаникот не ги
исполнува
квалификационите
критериуми!

Не ги исполнувате квалификационите критериуми за ова истражување.

Ви Благодариме на вашата согласност и одвоеното време да учествувате во нашето истражување.

Со почит,
Истражувачкиот тим на СОДА

Contact us

Contact info

SODA Market Research S.C.
ul. Chałubińskiego 8 3963,
00-613 Warszawa, Poland

tel: (+48) 22 100 47 80

e-mail: info@soda-imr.com